Barn till föräldrar som dricker för mycket i den allmänna befolkningen – risker och skyddande faktorer

Forskningsprojekt baserat på Futura01

Syfte

Negativa konsekvenser för barn till föräldrar med alkoholproblem är ett viktigt område inom forskningen om alkoholens negativa effekter för andra än den som dricker. Många studier visar att barn till föräldrar med svåra alkoholproblem har förhöjd risk för en rad problem både på kort och lång sikt t.ex. psykisk ohälsa, dåliga social relationer, problem i skolan och eget substansmissbruk. Eftersom majoriteten av föräldrar med alkoholproblem inte hamnar i vård eller andra register är det viktigt med kunskap om i vilken utsträckning denna större grupp av barn får problem; dels för att de är så många och dels för att vår kunskap om problemen i denna grupp är begränsad.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning barn som upplever att sina föräldrar dricker för mycket har en ökad risk för negativa konsekvenser i fråga om fysiska och psykiska problem, dåliga familjeförhållanden och problem i skolan. Vidare kommer vi att ta reda på i vilken utsträckning socioekonomisk position påverkar risken för negativa konsekvenser och för vilka grupper de negativa konsekvenserna är speciellt svåra att ta sig ur. De mer specifika forskningsfrågorna är följande:

  1. Finns det en förhöjd risk för negativa konsekvenser vad gäller hälsa, relationer och skolsituation bland barn som upplever att deras föräldrar dricker för mycket?
  2. I vilken utsträckning påverkas risken för problem av allvarlighetsgraden i barnens negativa upplevelse av sina föräldrars alkoholkonsumtion?
  3. I vilken utsträckning tenderar de negativa konsekvenserna att vara kroniska dvs. inte lindras över tid och vilka är riskgrupperna för detta?
  4. Hur skiljer sig risken för negativa konsekvenser mellan barn till föräldrar som fått behandling för sina alkoholvanor mot de som upplever problem utan att föräldrarna har behandlingserfarenhet?

Spridning

Resultaten i detta projekt kommer att sammanställas i vetenskapliga artiklar och på så sätt nå ut till forskarsamhället. Forskargruppen har även ett mycket brett internationellt kontaktnät, inte minst med den australiensiska forskargrupp som är världsledande inom detta forskningsområde. Därutöver ger forskargruppens anknytning till CAN flera naturliga möjligheter att sprida resultaten även utanför det vetenskapliga samfundet eftersom CAN har ett antal kanaler för spridning av kunskap men också då man har som praxis att skicka ut pressmeddelande i samband med att en vetenskaplig artikel publiceras. CAN har även en populärvetenskaplig tidskrift Alkohol & Narkotika som publiceras varannan månad och når ut till de flesta på alkohol- och drogområdet. Genom tidningen kan resultaten nå ut även i ett mer populärt vetenskapligt sammanhang till yrkesverksamma inom ANDT-fältet i hela Sverige. Vidare har CAN ett elektroniskt nyhetsbrev och sociala medier att kommunicera och informera den bredare allmänheten och sprider också information genom seminarier, kurser och utbildningar

Samhällsrelevans

Barn till föräldrar med alkoholproblem är en prioriterad målgrupp för samhällets förbyggande arbete mot alkoholskador, vilket t.ex. avspeglas i regeringens ANDT-strategi. Det är väl känt att barn till föräldrar med svåra alkoholproblem har förhöjd risk för en rad problem både på kort och lång sikt t.ex. psykisk ohälsa, dåliga social relationer, problem i skolan och eget substansmissbruk. Eftersom majoriteten av föräldrar med alkoholproblem inte identifieras i vården eller i andra missbruksregister är det viktigt med kunskap om i vilken utsträckning denna större grupp av barn har problem; dels för att de är så många och dels för att vår kunskap om problemen i denna grupp är begränsad. Om vi får mer kunskap om denna grupp och hur riskfaktorerna ser ut, skapas en viktig grund för det förebyggande arbetet.

Ansvarig för forskningsprojektet: Mats Ramstedt